321 Cửa Đại, Hội An,Quang Nam
Khách sạn HoiAn Pacific