67 Hàng Than, 57 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội
Khách Sạn Bạch Kim